Collection: Các loại cây ăn trái

Các loại cây ăn trái.

Đây chỉ là một số nhỏ trong số lượng lớn cây của vườn đang có. Quý khách có nhu cầu xin gởi email đến maivangsales@gmail.com hoặc gởi text đến Bình, số điện thoại 305-218-9999 để hỏi thêm.