Collection: Các loại cây Mai

Các loại cây mai của vườn Mai Vàng Florida.

Đây chỉ là một số nhỏ trong số lượng lớn cây của vườn đang có. Quý khách có nhu cầu xin gởi email đến maivangsales@gmail.com hoặc gởi text đến Bình, số điện thoại 305-218-9999 để hỏi thêm.